Beleidsplan 2020 – 2024 van de Stichting Boeldagcomité Ermelo


Het beleidsplan van de Stichting Boeldagcomité Ermelo heeft betrekking op het beleid in de jaren 2020 tot en met 2024. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal indien noodzakelijk jaarlijks worden geactualiseerd.

Bekijk hier het ANBI formulier van de Boeldag ErmeloRechtsvorm, inschrijving en RSIN nummer

Stichting Boeldagcomité Ermelo is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 41035561, Burg. Van Oordtstraat 30, 3851 JT Ermelo. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 803654911. De stichting is op 11 juni 1985 opgericht.Bestuur

Het bestuur van de Stichting Boeldagcomité Ermelo bestaat uit de volgende leden.

1. De heer E.J. Bilder (waarnemend voorzitter)
2. De heer D.A. Hoogenboom (secretaris)
3. Mevrouw M.E. Prüst (penningmeester)
4. Mevrouw M. Schäffers (bestuurslid)
5. De heer P.T. Veulings (bestuurslid)
6. De heer G. van Weeghel (bestuurslid)


Doelstelling

De visie van de stichting laat zich als volgt omschrijven: "Wij vinden dat de kerkgenootschappen in de gemeente Ermelo breed verankerd behoren te zijn in de plaatselijke samenleving. In deze tijd van ontkerkelijking en individualisering vraagt dit extra inspanningen van de kerkgenootschappen." Vanuit deze visie heeft de stichting als doel het inzamelen van gelden ten behoeve van steun aan kerkelijke activiteiten in Ermelo en nader te bestemmen liefdadige doelen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting kunnen niet over het vermogen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bij ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.


Activiteiten

De stichting ontplooit de volgende activiteiten waarmee gelden worden ingezameld ten behoeve van steun aan kerkelijke activiteiten en nader te bestemmen liefdadige doelen:
1. Boeldagwinkel
Het Boeldagcomité heeft tijdelijke de beschikking over een winkelruimte, onder de naam Boeldagwinkel, in het winkelgebied van Ermelo. Het is een soort pop-up store. In deze winkel worden onder andere brocante artikelen, enig antiek, bijzondere serviezen, sieraden, oude en hedendaagse kunst voor aan de muur aangeboden.
2. Meubelverkoop
Het hele jaar door worden gebruikte meubels ingezameld, eventueel gerepareerd en vervolgens verkocht.
3. Boekverkoop
Een aantal keren per jaar vindt er een boekenverkoop plaats. Het betreft hier veelal bijzondere boeken waar de echte boekenliefhebber op af komt.
4. Verhuur onroerend goed
De stichting is eigenaar van een pand dat wordt verhuurd.

Fondswerving en -besteding

Inzameling van gelden ten behoeve van steun aan kerkelijke activiteiten in Ermelo en nader te bestemmen liefdadige doelen, vindt plaats op de volgende manieren:
a. Exploitatie overschotten van de hierboven genoemde activiteiten
b. Giften en donaties
c. Inkomsten uit overige activiteiten

De ingezamelde gelden worden uitgekeerd aan de volgende instanties in Ermelo: Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk, Rooms Katholieke Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Daarnaast is ook het Steunfonds Willem Holtrop Hospice aangemerkt als begunstigde. Op ad hoc basis kan ook door het bestuur besloten worden geld uit te keren aan andere instanties/projecten die vallen binnen de genoemde doelstelling.

Beheer van het vermogen

De penningmeester doet betalingen en voert de administratie van de stichting. De administratie wordt één maal per jaar gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de kerken. De kascommissie stelt van haar controle een verslag op dat samen met de jaarrekening wordt aangeboden aan het bestuur van de stichting. Het bestuur stelt de jaarrekening vast. Het eigen vermogen wordt beperkt gehouden tot het niveau dat nodig is om de continuïteit te waarborgen en de activiteiten uit te voeren die nog zijn voor de realisatie van de doelstelling.


Balans en Staat van Baten & Lasten

Voor informatie over de balans en de staat van baten & lasten kunt u contact opnemen met de penningmeester.